چک لیست هلیکوپترهای مدل قبل از پرواز (عمومی)

November 11, 2016

انجمن پرواز هلیکوپتر مدل ایران (رادیوکنترل)

IRANIAN MODEL HELICOPTERS FLYING ASSOCIATION (IMHFA)

چک لیست هلیکوپترهای مدل قبل از پرواز (عمومی)

بخش1: چک بدنه و متعلقات آن Fuselage Checking & Accessories

محکم بودن ملخ

محکم بودن اتصالات ثابت و متحرک

محکم بودن لینک های فرامین

محکم بودن بال لینک ها

محکم بودن اجزای نگهدارنده و کاناپی

محکم بودن پیچها

پر بودن باطری و صحت سیستم های برقی

محکم بودن جایرو وسیمها و سوکتهای سروو

بخش 2: چک سیستم رادیو کنترل و متعلقات آن R/C Checking & Accessories

اطمینان از عدم وجود هم فرکانسی یا فرکانس مشابه رادیوی.

روشن کردن فرستنده، گیرنده و اطمینان از سالم بودن آن.

از محکم بودن آنتن فرستنده در محل خود مطمئن شوید.

با استفاده از باطری چکر از شارژ بودن کامل باطریهای گیرنده مطمئن شوید.

، توجه: اکثر فرستنده های مدل جدید دارای صفحه نشانگر بوده و میزان شارژر را به ولت نشان می دهد و دارای بوق هشدار دهنده می باشند. اما نمونه های قدیمی فاقد نشانگر می باشند و عموما دارای چراغ هستند. توجه شود که در بهترین وضعیت که سبز می باشد چراغ روشن باشد

متصل بودن فیش باطری و فیش سرووها به گیرنده.

باطری و گیرنده در داخل بدنه کاملا در جای خود محصور شده باشد به نحوی که در جای خود لق نخورد .

نصب آنتن گیرنده در بدنه هلیکوپترو در جای مناسب.

مهار سیمهای آزاد به منظور جلوگیری از برخورد با سر سرووها.

اطمینان از عدم برخورد سر سرووها به یکدیگر در زمان کار کردن.

پیچهای پایه سرووها در جای خود محکم و صحیح باشد.

اطمینان از محکم بودن محل اتصال فرامین به سر سرووها.

انجام رنج چک طبق فرکانس و کاتالوگ گیرنده .

تست حرکت فرامین – صحیح بودن جهت آن و آزاد بودن به معنی عدم درگیر بودن که باعث شود از سرعت سروو کاسته شود.

در رادیوهایی که با فرکانسی بجز 2.4 کار میکنند در هنگام تست هلیکوپتر بر روی زمین توجه شود که آنتن حداقل نیم باز باشد.

در رادیوهایی که با فرکانسی بجز 2.4 کار میکنند و هنگام پرواز توجه شود که آنتن فرستنده کاملا باز شده باشد.

بخش 3 : چک مخزن سوخت و متعلقات آن Fuel tank Checking & Accessories

اطمینان از نصب صحیح لوله ها و شیلنگ های واقع در باک .

اطمینان از نشت نکردن سوخت.

پر کردن مخزن سوخت.

بخش 4 : چک موتور و متعلقات آن Engine Checking & Accessories

محکم و صحیح بسته شدن موتور در جای خود.

محکم بودن اگزوز در محل اتصال به بدنه سیلندر.

محکم بودن کاربراتور و سوزن ژیگلور.

محکم بودن بلید (به لحاظ نداشتن ترکخهای احتمالی و ضایعات ظاهری، سفت بودن مهره نگهدارنده بلید بر روی مین گریپ)

بالانس بودن بلید ها.

محکم بودن گریپ ها

شمع در جای خود محکم بسته شده باشد.

اقدام به استارت موتور (توجه داشته باشید در هنگام استارت موتور دراطراف بلید ها کسی نایستد)

حدود 20 تا 30 ثانیه موتور در حالت روشن در دور پایین گرم شود.

اطمینان از کارکرد مطلوب موتور در دور بالا.

اطمینان از کارکرد مطلوب موتور در دور پایین و خاموش نشدن آن.

بخش 5: پرواز (برخاستن و نشستن) TAKE OFF AND LANDING

چک حداکثر دور موتور و کارکرد صحیح فرامین.

هلیکوپتر تا جایی که امکان دارد در جهت رو به باد بهنگام برخاستن قرار گیرد.

بعد از فرود و خاموش کردن موتور ابتدا گیرنده و سپس فرستنده خاموش گردد.

چک اجزای ظاهری هلیکوپتر بعد از فرود.

چک نمودن موارد فوق الذکر قبل از پرواز بعدی

سعید جهان آرا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *